Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2021.02.01-től visszavonásig

 

Az Adatkezelési Tájékoztató az okogeo.hu weboldalra (továbbiakban: Weboldal) vonatkozó adatkezelési szabályokat, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásokat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat, jogai érvényesítésének lehetőségeit tartalmazza.

 

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

  • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

1. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; amellyel azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

2. Az adatkezelő

 

ÖKO-GEO Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

cégjegyzékszám: 01-06-719709

adószáma: 20216472-2-41

székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út 31.

telefon: +36304920989

e-mail cím: kapcsolat@okogeo.hu

3. Az érintettek köre

 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon ajánlatot kérők, a Weboldalon megrendelést leadók, a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók, a weboldal tartalmát értékelők.

 

4. A kezelt adatok

 

4.1. A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

4.2. A Weboldalon szereplő szolgáltatások egyikének igénybevételére (továbbiakban: Szolgáltatás) ajánlatot kérők esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, a megrendelés pontos helye, címe (amennyiben az adott szolgáltatáshoz szükséges).

4.3. A Weboldalon Szolgáltatás megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, számlázási név, számlázási cím, számlázási adószám, a megrendelt szolgáltatás árajánlat alapján.

4.4. A Weboldalon a szolgáltatások iránti érdeklődés esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

4.5. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú cookie-k (továbbiakban: sütik) kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére. Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, kattintások száma).

4.6. Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt” vagy „ajánlott”-ként megjelöli (lájkolja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő kezeli az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat (név, profilkép).

4.7. A Weboldalon szereplő tartalom értékelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név.

 

5. Az adatkezelés célja

 

5.1. A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatást.

5.2. Ajánlatkérés esetén az adatkezelés célja az ajánlatkérés adatainak rögzítése, valamint az adatok alapján az ajánlat elkészítése.

5.3. Szolgáltatás megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése.

5.4. Szolgáltatás megrendelésekor megadott állampolgárságra vonatkozó adat bizonyos engedélyeztetési folyamatokhoz szükséges lehet.

5.5. A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja az ajánlatkéréssel, valamint a Szolgáltatás megrendelésével összefüggő kapcsolattartás, illetve a Szolgáltatással kapcsolatos egyeztetés.

5.6. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

5.7. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

5.8. A Weboldalon elhelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a feliratkozást.

5.9. A Weboldalon keresztül adott értékelés esetén az adatkezelés célja az érintett véleményének elkülönítése a többi értékeléstől. Az értékelések kezelése technikailag csak a név megadásával tud megvalósulni, a megadott adat semmilyen egyéb célt nem szolgál.

 

6. Sütik használata

 

6.1. A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újbóli látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítsék elő. A sütik nem alkalmasak arra, hogy a látogató személye beazonosítható legyen.

6.2. Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, illetve a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését. Ezzel kapcsolatban keresse fel a böngészője beállításait, illetve a böngészője súgójában kaphat ezek beállításával kapcsolatban pontos felvilágosítást.

6.3. Google Analytics

A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

6.4. Facebook Pixel

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

6.5. Google Ads

A Weboldal a Google Ads alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) online hirdetési és hirdetéskezelő szolgáltatása. A Google Ads úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Ads keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

6.6. Barion Pixel

A Barion Pixel egy, a Kereskedő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód, ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítja, a Kereskedőnél ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre.

A csalásmegelőzési célú adatkezelés a Barion jogos érdekének, míg a marketing célú adatkezelés kizárólag a weboldal látogatójának hozzájárulásán alapul, a hatályos magyar és Európai Uniós rendelkezéseknek megfelelően.

 

7. Az adatkezelés jogalapja

 

7.1. Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatok.

7.2. Ajánlatkérés és tartalom értékelés esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). A név, e-mail cím és ajánlatkérés pontos címének kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek nélkül az ajánlatkérés technikailag nem teljesíthető.

7.3. Szolgáltatás megrendelése esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, számlázási név, cím tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a Tanácsadásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és teljesíteni a megrendelést). A telefonszám, az adószám kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám, annak megadása esetén, a számlán kerül feltüntetésre.

7.4. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődéskor megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

7.5. A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

– Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

– Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

7.6. A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

7.7. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szembeni követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

 

8. Az adatkezelés időtartama

 

8.1. A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.

8.2. A Weboldalon történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az az ajánlat elkészültéhez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével törli, kivéve a 8.4. pontban foglalt eseteke, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott vagy Szolgáltatást rendelt meg).

8.3. A Weboldalon keresztül megrendelt Szolgáltatás esetén, az Adatkezelő az adatokat későbbi törzsvásárlói kedvezmények kidolgozása miatt addig kezeli, ameddig az adatok törlését egyébként az érintett nem kéri, kivéve a 8.4. pontban foglalt eseteke, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott vagy más szolgáltatásra kért ajánlatot).

8.4. Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

8.5. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

8.6. A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

8.7 Az oldalon használt sütik érvénytartama 1 hónap.

 

9. Az adatokhoz hozzáférők köre

 

9.1. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek: az Adatkezelő, az ő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges.

9.2. Személyes adatokat harmadik félnek kizárólag olyan megrendelések esetén adunk át adatfeldolgozásra, ahol a megrendelés teljesítéséhez az Adatkezelő külső partnerrel működik együtt. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9.3. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím, születési időpont) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Mailchimp:

The Rocket Science Group, LLC, székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, telefon: +1(404) 806-5843, e-mail: legal@mailchimp.com

MailerLite:

UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litvánia, kapcsolat: https://www.mailerlite.com/contact-us

Listamester:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság, 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8., adószam: 21158218-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-065996, elérhetőség: http://bithuszarok.hu, info@bithuszarok.hu

Az Európai Unió területén belüli adattovábbítás során a személyes adatok védelmét a GDPR biztosítja.

Az Amerikai Egyesült Államokba való adattovábbítás során a személyes adatok védelmét az Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja. A Rocket Science Group, LLC a Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

9.4. Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a Weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket használ, amelyek az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

9.5. A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

9.6. A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli. Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt:

Jelenleg nem vesz igénybe könyvelési szolgáltatást az Adatkezelő.

 

10. A személyes adatok biztonsága

 

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

11.1. Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

11.2. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

11.3. A személyes adatot törölni kell, ha:

– a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

11.4. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.5. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.6. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

– az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

– az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (ÖKO-GEO Bt, 1134 Budapest, Angyalföldi út 31, +36304920989, kapcsolat@okogeo.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.